Premium

Premium

Kadrovska.rs u paketu Premium je alat za one firme koje žele da kadrovske procese u potpunosti automatizuju i upravljaju vremenom rada svojih zaposlenih.

Ovaj paket podrazumeva korišćenje svih funkcija aplikacije i omogućava korišćenje sledećih modula:

Modul – Poslodavac – u ovom modulu se vrše osnovna podešavanja o Poslodavcu (organizacioni delovi, email za obaveštenja, smene, opšti dokumenti poslodavca...)
Modul – Sistematizacija – u ovom modulu se unose radna mesta, opisi radnih mesta, šifriraju se radna mesta i ovi podaci se kasnije prepisuju u ugovor o radu.
U modulu Sistematizacijia kod određivanja uslova za radno mesto, ostavili smo mogućnost da se vrsta i stepen stručne spreme upišu u slobodnoj formi ali i da se odredi Nivo kvalifikacija (Šifrarnik nivoa kvalifikacija) kao i Zanimanje radnog mesta (Šifrarnik zanimanja).
Modul - Zaposleni – ovaj modul sadrži sve podatke o zaposlenima i to opšte podatke, dokumenta, odsustva, zaduženja (oprema, lap top, automobil...), treninge i obuke. Istorija promena omogućava praćenje svih promena kod zaposlenog sa pregledom dokumenta koji je vezan za promenu, uz obračun minulog rada, preostalog godišnjeg odmora itd. Aplikacija o isteku odsustva obaveštava korisnika putem notifikacija i automatski šalje obaveštenje na mail korisniku i to svakog dana počev od trećeg dana pre isteka odsustva, odnosno svakog dana počev od sedmog dana pre isteka ugovora o radu.
Značajna funkcija ovog modula je automatska izrada dokumenata prema modelima koje naši pravnici usklađuju sa svakom promenom propisa.
U modulu Zaposleni kod opštih podataka zaposlenog, ostavili smo mogućnost da se odredi Nivo kvalifikacija stečen obrazovanjem (Šifrarnik nivoa kvalifikacija) kao i Zanimanje i stepen stručne spreme stečeno školovanjem (Šifarnika zanimanja i stručne spreme) i Školu stečenog obrazovanja (Šifrarnik škola). Prilikom automatske izrade dokumenata u Ugovor o radu biće upisani i podaci o stručnoj spremi i kvalifikacijama radnog mesta kao i podaci o stručnoj spremi i kvalifikacijama zaposlenog.
Modul Evidencija rada – ovaj modul omogućava vođenje evidencije o tome kada se zaposleni prijavio na rad kao i koliko dugo i gde je zaposleni radio. Naše rešenje se ne bavi kontrolom pristupa. Naš sistem evidentira period rada u okviru vremena prijave za rad, što naše rešenje čini potpuno jedinstvenim odnosno višestruko korisnim za Poslodavca, jer se evidentira samo rad a ne i prateće aktivnosti pre početka odnosno nakon završenog rada.
Evidentiranje ovih podataka je povezano sa odsustvima kod modula Zaposleni i na osnovu ovih podataka aplikacija izrađuje Dnevni karnet i Mesečni karnet kao i Rekapitulaciju za sve zaposlene odnosno Rekapitulaciju zaposlenog po mesecima.
Rekapitulacije sadrže prikaz ostvarenih sati rada sa posebnim razdvajanjem ostvarenih sati za redovni rad, prekovremeni rad, noćni rad, rad na državni praznik, godišnji odmor itd.
Između ostalog, na ovaj način se ispunjava i zakonska obaveza iz čl. 55 Zakona o radu gde se određuje obaveza poslodavca da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu kao i obaveze iz čl. 24. Zakona o evidencijama u oblasti rada gde je određeno koje podatke o radnom vremenu i njegovom korišćenju poslodavac treba da evidentira. (efektivno izvršeni časovi; časovi godišnjeg odmora; časovi odmora za dane državnih praznika; časovi odsustva sa rada uz naknadu zarade)
Preraspodela radnog vremena - U čl. 52. st. 2. Zakona o radu odeđeno je da se preraspodela radnog vremena vrši tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od ugovorenog radnog vremena zaposlenog.
U čl. 58 Zakona o radu određeno je da se preraspodela radnog vremena ne smatra prekovremenim radom.
Imajući ovo u vidu mi smo razvili modul Preraspodele radnog vremena u kome se najpre određuje period preraspodele, zatim se određuju zaposleni na koje se preraspodela odnosi i u tom periodu aplikacija potpuno automatski sve prekovremene sate (na dnevnom i nedeljnom nivou) prikazuje u posebnoj koloni i posebno prikazuje kumulativne sate za period preraspodele i omogućava Poslodavacu da rad zaposlenih organizuje u skladu sa zakonom.
Modul - Izveštaji – ovaj modul omogućava da se uneti podaci sistematizuju u jasne i precizne izveštaje i to kome je koliko ostalo godišnjeg odmora, ko će kada ići na godišnji odmor, kome kada ističe ugovor o radu, ko je i koliko dana bio na bolovanju i još mnogo drugih izveštaja.
aeroland-slider-branding-02-slide-01-image-search
Cena mesečnog zakupa paketa
od
25*
mesečno / po korisniku