Kadrovik

Kadrovik

Kadrovik je lice koje se brine o kadrovskoj administraciji (HRA) odnosno o tome da zaposleni imaju ugovore o radu, vodi evidencije o tome ko je koliko iskoristio godišnjeg odmora, zatim ko je na bolovanju, izrađuje anekse itd.

Ovaj paket je namenjen onim poslodavcima koji žele da koriste osnovne funkcije aplikacije i koji nemaju potrebe za preraspodelom radnog vremena i rekapitulacijama za obračun zarade i omogućava korišćenje sledećih modula :

Modul – Poslodavac – u ovom modulu se vrše osnovna podešavanja o frimi (organizacioni delovi, email za obaveštenja, opšti dokumenti poslodavca...)
Modul – Sistematizacija – u ovom modulu se unose radna mesta, opisi radnih mesta, šifriraju se radna mesta i ovi podaci se kasnije prepisuju u ugovor o radu.
U modulu Sistematizacijia kod određivanja uslova za radno mesto, ostavili smo mogućnost da se vrsta i stepen stručne spreme upišu u slobodnoj formi ali i da se odredi Nivo kvalifikacija (Šifrarnik nivoa kvalifikacija) kao i Zanimanje radnog mesta (Šifrarnik zanimanja).
Modul - Zaposleni – ovaj modul sadrži sve podatke o zaposlenima i to opšte podatke, dokumenta, odsustva, zaduženja (oprema, lap top, automobil...), treninge i obuke. Istorija promena omogućava praćenje svih promena kod zaposlenog sa pregledom dokumenta koji je vezan za promenu, uz obračun minulog rada, preostalog godišnjeg odmora itd. Aplikacija o isteku odsustva obaveštava korisnika putem notifikacija i automatski šalje obaveštenje na mail korisniku i to svakog dana počev od trećeg dana pre isteka odsustva, odnosno svakog dana počev od sedmog dana pre isteka ugovora o radu.
Značajna funkcija ovog modula je automatska izrada dokumenata prema modelima koje naši pravnici usklađuju sa svakom promenom propisa.
U modulu Zaposleni kod opštih podataka zaposlenog, ostavili smo mogućnost da se odredi Nivo kvalifikacija stečen obrazovanjem (Šifrarnik nivoa kvalifikacija) kao i Zanimanje i stepen stručne spreme stečeno školovanjem (Šifarnika zanimanja i stručne spreme) i Školu stečenog obrazovanja (Šifrarnik škola). Prilikom automatske izrade dokumenata u Ugovor o radu biće upisani i podaci o stručnoj spremi i kvalifikacijama radnog mesta kao i podaci o stručnoj spremi i kvalifikacijama zaposlenog.
Modul Evidencija rada – ovaj modul omogućava vođenje evidencije o tome kada je zaposleni došao na rad kao i gde je zaposleni radio. Naše rešenje se ne bavi kontrolom pristupa, već evidentiranjem početka i kraja rada, mesta rada i radnog mesta na kome je zaposleni radio.
Naš sistem evidentira period rada u okviru vremena prijave za rad, što naše rešenje čini potpuno jedinstvenim odnosno višestruko korisnim za Poslodavca.
Evidentiranje ovih podataka je povezano sa odsustvima kod modula Zaposleni i na osnovu ovih podataka aplikacija izrađuje Dnevni karnet i Mesečni karnet.
Modul - Izveštaji – ovaj modul omogućava da se uneti podaci sistematizuju u jasne i precizne izveštaje i to kome je koliko ostalo godišnjeg odmora, ko će kada ići na godišnji odmor, kome kada ističe ugovor o radu, ko je i koliko dana bio na bolovanju i još mnogo drugih izveštaja.
aeroland-slider-branding-02-slide-01-image-search
Cena mesečnog zakupa paketa
od
15*
mesečno / po korisniku
  • *za poslodavce do 100 zaposlenih